$40.00

پرداخت با چک و یا حواله بانکی

خواهشمند است چک و یا حواله بانکی را به نشانی زیر ارسال نمائید


MEHRIRAN PUBLISHING CO.
14900 Talking Rock CT., Suite B
Potomac, Maryland. 20878 USA

 

بهای کتاب

US $40.00

هزینه ارسال به سراسر آمریکا و کانادا

US $5.00

هزینه ارسال به اروپای غربی

US $12.00

هزینه ارسال به کشورهای دیگر

US $25.00