$40.00

خانم وزیر

خاطرات ودست نوشته های دکترفرخ رو پارسای نخستین زن وزیردرایران نام کتابی است که به همت وکوشش منصوره پیرنیا روزنامه نگار ومحقق نام آشنا و ویراستاری داریوش پیرنیا به طالبان آگاهی ازتاریخ معاصرایران عرضه شده است. مولف که همچنین نام " خانم وزیر" دخترآزادی را برروی کتاب نهاده است ودرتحقیق دامنه دار خود به نشر دست نوشته ها وخاطرات خانم پارسای درزندان و زندگی اکتفا نکرده و بهمین دلیل این خاطرات ودست نوشته ها تنها بازگو کننده بخشی از سال های زندگی خانم دکتر فرخ رو پارسای نیست بلکه منصوره پیرنیا دامنه تحقیق خود را وسعت بخشیده وازآنجا که نخستین زن وزیر درایران در خانواده ای متولد شده که ازپیشگامان روزنامه نگاری وآزادیخواهی ومخصوصا کوشندگان راه تساوی حقوق انسانی درایران بوده اند، دراین کتاب نویسنده به جنبش زنان از دوران مشروطیت تا پایان دوران پهلوی دوم و تا به امروزمی پردازد ومستندات یگانه ای به پژوهندگان وعلاقمندان عرضه میکند. کتاب همچنین گویای خاطراتی ازدوران کودکی ونوجوانی وعشق وازدواج فرخ رو پارسای ومحیط زندگانی اوست ودربخشی به بررسی شش سال واندی دوران وزارت آموزش و پرورش خانم وزیر می پردازد و نیز به دوران ممتد خدمات فرهنگی وآموزشی اوکه شامل هجده سال مدیریت مداوم دربزرگترین مجموعه آموزشی دبیرستان های دختران تهران مربوط می شود و نیز تاسیس جمعیت های مختلف زنان که سهم موثری دردست یابی زنان ایرانی به آرمان حق طلبانه خود داشت. فصل درخشان پایانی کتاب به زندگی دکتر فرخ رو پارسای وهمسرش سپهبد احمد شیرین سخن وخانواده او پس ازانقلاب اسلامی ودوران دربدری وچگونگی زندگی درمخفی گاه ها وبالاخره نحوه دستگیری آن روانشاد مربوط میشود. نقش ساواک و مذهبیون واپسگرا و توده ای ها درمتزلزل کردن پایه های وزارت نخستین زن وزیر و سپس دستگیری وبه زندان انداختن و پی گیری وپافشاری دررسانیدن او پای دار و اعدام او بوسیله چندآیت الله وافشاگری ها و رازهای پشت پرده جنایت کشتار فرخ رو پارسای دراین کتاب بوسیله بنی صدر و دیگر شاهدان عینی در صحنه توصیف شده است وبالاخره فصل آخر کتاب که دربرگیرنده محاکمه دکتر فرخ رو پارسای در بیدادگاه اسلامی وسرانجام صدور حکم اعدام وچگونگی بردارکردن آن رادزن در محله جنوب شهرتهران، گویای شقاوت های حکومتگران جمهوری اسلامی است وچه دشواراست که خواننده پس از مطالعه این بخش ازکتاب که تصویرگر یکی از تاریک ترین دوره های تاریخ معاصر ایران است مژه ها را بربندد و قطره اشکی نریزد. از ویژگی های کتاب دویست عددعکس منحصر بفرد و دیدنی است که متناسب بامطالب ومحتویات کتاب درلابلای صفحات آمده است.