سیاوش بشیری

روزی که تاریخ زنان عصر پهلوی نوشته شود و نقش سالار زنان ایرانی در پیشرفت ایران سرفراز و در زمینه های گوناگون رقم زده شود. بی شبهه نام "منصوره پیرنیا" بعنوان سالارزنی از طایفه قلم و اندیشه و روزنامه نگاری در میان سه نفر نخستین درصدر این جدول خواهد بود. سالار زنی که خوب میاندیشد، خوب و حتی بهتر از خوب مینویسد و مسئولیت های خود را نه در حوصله  محدودیت فردی که در ارتباط با نقش سرنوشت ساز زن ایرانی به تمام و کمال با حق شناسی و فداکاری بانجام میرساند.