$50.00

کیهان از هیچ تا کهکشان

در صدمین سالگرد زندگی سناتور دکتر مصطفی مصباح زاده منتشرمی شود...

 کیهان ازهیچ تا کهکشان

تالیف: منصوره پیرنیا

ویراستار: داریوش پیرنیا

حماسه ای شگفت از زندگی پربار وسازنده یکی از رجال برجسته عصر پهلوی،

حکایت کیهان، خاطرات دکترمصطفی مصباح زاده وصدها نویسنده، خبرنگار وهمکاران

زندگی نامه زنان و مردان سازنده ایران ازمجموعه تاریخی هزاردستان انتشارات مهرایران،

کتابی تاریخی وماندگار"کیهان ازهیچ تا کهکشان" در 354 صفحه، جلد رنگی وسخت، همراه با بیش 650 عکس های خانوادگی، اجتماعی وسیاسی ازسناتور دکترمصباح زاده، خانواده کیهان و مردمان ایران، حاوی فهرست اسامی بیش از 2 هزارنفر و ماخذ و منابع غنی 

زندگی دکترمصطفی مصباح زاده بنیانگزارکیهان در این کتاب با موشکافی خاصی تاریخ یابی می شود. شجره نامه خانوادگی، تحصیلات در فرانسه، بازگشت از فرنگ، خدمت وطیفه، درمسند قضاوت، استاد دانشکده افسری ودانشکده حقوق، پیشینه کیهان، نخستین دیداربا شاه جوان محمدرضاشاه پهلوی، کیهان درسرچشمه، قوام السلطنه و کیهان، دیدار و سفربه آمریکا با دکترمصدق، سرگذشت شگفت انگیز امپراتورمطبوعات ایران، روزنامه نگار وحقوقدانی درتلاش آزادی.  زندگی نامه سردبیران، دبیران، نویسندگان و روزنامه نگاران و کارکنان کیهان، کیهان پیشتاز تکنولوژی چاپ درایران، کارگران ومتخصصین چاپ، اقمارونشریات کیهان، مصباح زاده وجنبش رستاخیز ملی، تاسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، مصباح زاده و اداره امپراتوری بی زرق وبرق کیهان، برخوردی جوانمردانه با سندیکای نویسندگان وخبرنگاران، کیهان درروزهای بحرانی، از جنگ جهانی دوم،بیست و هشت مرداد1332 ، تا انقلاب اسلامی، مصادره غم انگیز، پایان دردمندانه کیهان ، مصباح زاده و کیهان لندن، جوانی دوباره بازیافته، پدر مطبوعات ایران، گذران روزگار درتبعید.

کتاب "کیهان ازهیچ تا کهکشان". شامل صدها خبرو خاطره از روزگارگذشته و اسناد تاریخی وماندگارصد سال اخیرایران است.

بهای هر جلد 50 دلار آمریکائی،هزینه ارسال به سراسر آمریکا، 5 دلار و سراسر دنیا 15 دلار